Onvergetelijk Avontuur!

Algemene voorwaarden

Door het afronden van de bestelling verklaart Deelnemer kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te zijn met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma “Europagaai”, gevestigd te Schellinkhout aan de (1697 KA) Dorpsweg 6.
 2. Deelnemer: degene met wie Gebruiker een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Gebruiker en Deelnemer gezamenlijk.
 4. Relatie: een Relatie van Gebruiker die met het oog op een correcte en veilige uitvoering deelneemt aan een activiteit of cursus. Onder Relatie wordt in ieder geval verstaan de dienstdoende instructeur.
 5. Activiteit of cursus: de uitvoering van de door Deelnemer geboekte en betaalde activiteit of cursus.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die geleverd worden door Gebruiker.
 2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele overeenkomsten die Gebruiker met derden heeft gesloten om te kunnen voldoen aan de overeenkomst met Deelnemer.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten bij het aangaan van de overeenkomst de toepasselijkheid van eerdere, aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Deelnemer of van derde partijen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Aard van de overeenkomst

 1. Gebruiker levert georganiseerde wildwaterkajakvaarten en andersoortige actieve cursussen en/of vaarten op locatie, waarbij Deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor het vervoer naar en van de betreffende locatie.
 2. De overeenkomst tussen partijen is geen reisovereenkomst in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. Prijzen

 1. De prijzen die Gebruiker hanteert zijn in euro’s.
 2. Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijswijzigingen door te voeren voor de aangeboden activiteiten.

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst, aanbetaling en betaling

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer komt tot stand door het ontvangen van de boekingsbevestiging door Gebruiker na het volledig doorlopen van het bestelproces.
 2. Deelnemer moet binnen 7 dagen na de boeking een aanbetaling doen. De aanbetaling voor een kajakcursus bedraagt € 50,00 per persoon. Bij een groepsactiviteit of cursus bedraagt de aanbetaling 20% van het totaalbedrag.
 3. Na ontvangst van de boekingsbevestiging heeft Deelnemer 14 dagen wettelijke bedenktijd. Indien Deelnemer na de wettelijke bedenktijd afziet van de overeenkomst met Gebruiker, stort Gebruiker het reeds betaalde bedrag uit hoofde van aanbetaling terug aan Deelnemer.
 4. De volledige betaling moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus of de activiteit door Gebruiker zijn ontvangen.

Artikel 6. Verplichtingen Deelnemer

 1. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart Deelnemer ervan op de hoogte te zijn dat hij of zij in een gezondheidstoestand dient te verkeren die hem of haar in staat stelt om deel te kunnen nemen aan de geboekte activiteit of cursus. Ingeval van een wateractiviteit of -cursus verklaart Deelnemer hiermee tevens dat hij of zij kan zwemmen. Indien het vorenstaande bij aanvang van de cursus of activiteit niet het geval blijkt te zijn, komen de hieruit voortkomende kosten te allen tijde volledig voor rekening van Deelnemer.
 2. Deelnemer is verplicht om voorafgaand aan of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst met Gebruiker relevante persoonlijke conditionele omstandigheden te vermelden die van belang kunnen zijn voor de te volgen activiteit of cursus. Gebruiker heeft de bevoegdheid om Deelnemer vanwege zijn of haar persoonlijke conditionele omstandigheden uit veiligheidsoverwegingen niet toe te laten tot de activiteit of cursus. De hieruit voortkomende kosten komen te allen tijde volledig voor rekening van Deelnemer.
 3. Deelnemer is verplicht om tijdig alle gegevens aan Gebruiker aan te leveren die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Eventuele extra kosten die voortkomen uit het niet tijdig leveren van deze informatie, komen te allen tijde geheel voor rekening van Deelnemer.
 4. Deelnemer dient te allen tijde de aanwijzingen van de bij de activiteit of cursus aanwezige Relaties van Gebruiker op te volgen.
 5. Bij minderjarige deelnemers zijn de ouders of voogden verplicht om het boekingsformulier mede te ondertekenen, dan wel op andere wijze schriftelijk te laten weten dat zij uitdrukkelijk akkoord gaan met de geboekte activiteit of cursus en zich bewust zijn van de risico’s die samenhangen met deze activiteit of cursus zoals vermeld onder lid 5.
 6. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige deelnemen aan een activiteit of cursus.

Artikel 7. Verplichtingen Gebruiker

 1. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Gebruiker werkt uitsluitend met gekwalificeerde materialen en gediplomeerde Relaties.
 3. Gebruiker levert een actieve inspanningsverplichting om de activiteit of cursus zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, maar kan op geen enkele wijze gehouden worden aan of aansprakelijk gesteld worden voor een bepaald resultaat.
 4. Indien dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst heeft Gebruiker het recht om werkzaamheden uit te besteden aan derden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Gebruiker

 1. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart Deelnemer dat hij of zij ervan op de hoogte is dat uit de activiteit of cursus die Gebruiker aanbiedt bijzondere risico’s voortvloeien op schade of letsel. Deelname aan de activiteit of cursus is te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, schade of enige vorm van lichamelijk of psychisch letsel van Deelnemer tijdens of als gevolg van deelname aan een activiteit of cursus.
 2. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden wordt door Deelnemer als gevolg van reisbelemmeringen, vertraging, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden van welke aard dan ook, waaronder uitdrukkelijk begrepen de waterstand van de rivieren op de betreffende locaties, stakingen, ziekte of enige vorm van overmacht.
 3. Het tijdig afsluiten van bij de aard van de activiteit of cursus passende verzekeringen, zoals een reis- of annuleringsverzekering, komt te allen tijde geheel voor rekening en risico van Deelnemer.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Deelnemer

 1. Gebruiker stelt Deelnemer aansprakelijk voor vermissing van of schade aan materialen van Gebruiker die voortkomt uit opzet of nalatigheid van Deelnemer.
 2. Gebruiker stelt Deelnemer aansprakelijk voor vermissing van of schade aan materialen van derden die voortkomt uit opzet of nalatigheid van Deelnemer.

Artikel 10. Annulering door Deelnemer

 1. Na afloop van de wettelijke bedenktijd als bedoeld in artikel 5, lid 3, kan Deelnemer de geboekte activiteit of cursus tegen betaling annuleren.
 2. Bij een boekingsbedrag hoger dan € 100,00 per persoon ontvangt Deelnemer bij annulering tot 10 weken voorafgaand aan de activiteit of cursus of de cursus 50% van het totaalbedrag – zonder eventuele kortingen – retour.
 3. Bij annulering binnen 10 weken voorafgaand aan de activiteit of cursus of bij annulering van een activiteit of cursus of cursus buiten Europa, heeft Deelnemer in het geheel geen recht op terugbetaling van (een deel van) het totaalbedrag.
 4. De datum waarop de schriftelijke annulering door Gebruiker wordt ontvangen, geldt als annuleringsdatum.

Artikel 11. Omboeken door Deelnemer

 1. Omboeken is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, onder de voorwaarde dat andere deelnemers, Relaties of Gebruiker hierdoor niet benadeeld worden.
 2. Indien voldaan is aan het bepaalde in lid 1, is omboeken mogelijk onder de volgende voorwaarden:

– Er kan alleen worden omgeboekt naar een cursus in hetzelfde boekjaar en waarvan vaststaat dat de cursus doorgaat;

– Bij omboeking tot 10 weken voor de aanvangsdatum wordt 10% extra over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend, met een minimum van € 20,00;

– Bij omboeking tot 8 weken voor de aanvangsdatum wordt 25% extra over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend, met een minimum van € 50,00;

–  Bij omboeking binnen 8 weken voor de aanvangsdatum wordt 50% extra over het oorspronkelijke factuurbedrag berekend, met een minimum van € 100,00.

 1. Het overdragen van kortingen kan alleen als deze voor zowel de geboekte als de omgeboekte activiteit of cursus of cursus van toepassing is.
 2. Bij een prijsverhogend verschil komt de bijbetaling voor rekening van Deelnemer. Bij een prijsverlagend verschil heeft Deelnemer geen recht op compensatie.

Artikel 12. Annulering door Gebruiker

 1. Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om de activiteit of cursus te annuleren indien hier vanwege calamiteiten, onvoorziene (natuur-)omstandigheden of te weinig inschrijvingen aanleiding voor bestaat.
 2. Indien een activiteit of cursus wegens te weinig inschrijvingen wordt geannuleerd, wordt de betaalde som geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Deelnemer heeft geen recht op schadevergoeding.
 3. Indien een activiteit of cursus wegens een calamiteit of een onvoorziene (natuur-)omstandigheid wordt geannuleerd, wordt de betaalde som niet terugbetaald en heeft Deelnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Tijdens de activiteit of cursus kunnen foto’s, video’s of ander beeldmateriaal gemaakt worden door Gebruiker of Relaties van Gebruiker. Indien Deelnemer bezwaar heeft tegen vastlegging, dan dient hij of hij zit voorafgaand aan de activiteit of cursus kenbaar te maken aan Gebruiker.
 2. Gebruiker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beeldmateriaal dat door andere deelnemers wordt gemaakt en/of verspreid.

 

Artikel 14. Groepsindeling

 1. De cursusgroepen worden ter plekke op de cursus door Relaties ingedeeld.
 2. Relaties houden waar mogelijk rekening met een opgegeven niveau of voorkeur.
 3. Opgegeven niveaus of voorkeuren kunnen niet gegarandeerd worden. De veiligheid en niveau-indeling zijn doorslaggevend voor de groepsindeling.

Artikel 15. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dat tast dit de werking van de overige bepalingen niet aan.
 2. Een nietige of vernietigbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Gebruiker bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen Deelnemer en Gebruiker zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Noord-Holland, tenzij de wet anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 14 juni 2023 te Schellinkhout en tevens op die datum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.